MARCH 2021

What are COPA doing?                                                                                                [Cymraeg]

After a difficult year for everyone we are looking forward to the future with hope.

As a Board, we have integrated many changes to our working practices. We have attempted to keep up with the different situation, brought about by the covid pandemic. The article “Like Nellie Last” captures the feelings of many through the lockdown periods. For some, the isolation and loneliness has been unbearable, but it is important to recognise some positives.

Many have used technology for the first time and found that they have enjoyed it, but this does not apply to everyone.

So, we are totally committed to making sure that your voices and opinions are at the forefront of proposed changes. We intend forums and their members will be part of the decision-making at any and every opportunity.

COPA’s remit is to be a voice for all forums. We can’t do this as trustees without you and welcome your input and feedback.

Covid recovery plans, from local authorities or Welsh Government, should provide an opportunity to have your say. Not everybody is comfortable with digital technology so, if you see an offer to participate in other ways, please share with forum members and other forums.

To help forums kick-start as we emerge from the pandemic, COPA is offering grants to assist with hosting meetings in your areas. These grants are not competitive; any Forum applying and completing the form will get the grant.

We are also exploring how Forums can apply for lottery funding through your forum representatives.

The contributions of “Members Articles” for the website have been gratefully received and have proved of significant interest to readers across Wales. Your opinions, ideas and sharing good practice is essential, so please contact us. Now that Spring is coming and, hopefully, covid restrictions are lifting, we would love more articles for the website accompanied by some pictures.

As trustees we all look forward to meeting members again as soon as possible and be assured we are planning to do this when we can do so safely.

Beth mae COPA yn ei wneud?

Ar ôl blwyddyn anodd i bawb rydym yn edrych ymlaen at y dyfodol yn obeithiol.

Fel Bwrdd, rydym wedi integreiddio llawer o newidiadau i’n harferion gwaith. Rydym wedi ceisio cadw i fyny â’r sefyllfa wahanol, a ddaeth yn sgil y pandemig covid. Mae’r erthygl “Like Nellie Last” yn cyfleu teimladau sawl un yn ystod y cyfyngiadau clo. I rai, mae’r unigedd a’r unigrwydd wedi bod yn annioddefol, ond mae’n bwysig cydnabod rhai pethau cadarnhaol.

Mae llawer o bobl wedi defnyddio technoleg am y tro cyntaf ac wedi darganfod eu bod wedi ei mwynhau, ond nid yw hyn yn berthnasol i bawb.

Felly, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod eich llais a’ch barn yn cael sylw blaenllaw yn y newidiadau arfaethedig. Bwriedir i fforymau a’u haelodau fod yn rhan o’r broses benderfynu bob cyfle posibl.

Cylch gwaith COPA yw bod yn llais i bob fforwm. Ni allwn wneud hyn fel ymddiriedolwyr heboch chi ac rydym yn croesawu eich mewnbwn a’ch adborth.

Dylai cynlluniau adfer Covid, gan awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru, roi cyfle i chi ddweud eich dweud. Nid yw pawb yn gyfforddus â thechnoleg ddigidol felly, os gwelwch gyfle i gymryd rhan mewn ffyrdd eraill, rhannwch hynny gydag aelodau’r fforwm a fforymau eraill.

Er mwyn helpu fforymau i ail-gychwyn wrth inni ddod allan o’r pandemig, mae COPA yn cynnig grantiau tuag at gynnal cyfarfodydd yn eich ardaloedd. Nid yw’r grantiau hyn yn gystadleuol; bydd unrhyw Fforwm sy’n gwneud cais ac yn llenwi’r ffurflen yn cael y grant.

Rydym hefyd yn edrych sut y gall Fforymau wneud cais am arian loteri trwy gynrychiolwyr eich fforwm.

Rydym yn ddiolchgar am gyfraniadau “Erthyglau Aelodau” ar gyfer y wefan ac mae darllenwyr ledled Cymru wedi dangos diddordeb sylweddol ynddyn nhw. Mae eich barn, eich syniadau a rhannu arfer da yn hanfodol, felly cysylltwch â ni. Nawr bod y Gwanwyn ar ei ffordd, a chyfyngiadau Covid, gobeithio, am gael eu llacio, byddem wrth ein bodd yn derbyn mwy o erthyglau ar gyfer y wefan ynghyd â lluniau.

Fel ymddiriedolwyr mae pob un ohonom yn edrych ymlaen at gyfarfod aelodau eto cyn gynted â phosibl a gallwn eich sicrhau y bwriedir gwneud hynny pan fydd yn ddiogel.