FEBRUARY 2021

What are COPA doing?                                                                                                [Cymraeg]

Annual General Meeting

Cymru Older People’s Alliance held the first digital AGM on Zoom in January! Despite the challenges posed by holding our AGM on Zoom, it was an efficient and productive meeting. We are very grateful for all the positive feedback that we have received about the AGM!

You can read a brief summary of the AGM HERE or see the details HERE.

Many of the attendees have praised our guest speaker, Rachael Nicholson from Hourglass Cymru. Rachael delivered a presentation on the important topic of the abuse of older people, and the work that Hourglass does to stop it.

Position Papers

One of COPAs important roles as the national voice for local 50+ Forums and groups is to form and publish its policies on key issues that affect the lives of older people. These are used in engagement with the Welsh Government as well as other national organisations. This month position papers on Climate Change and Social Care Services.

Age Friendly Communities (AFCs)

You can read about the history of this concept in our AFCs Position Paper. Following a protracted gestation, it appears that things are moving forward. Our Chair has been asked to join the Steering group established by the Older People’s Commissioner. We hope this will become a regular discussion point at Forum Representative (previously Voting Members) meetings.

Age Friendly Wales

COPA will be focusing on this Government Consultation, which relates closely to our efforts to get a positive response from Government on Reform of Forums, at our next Forum Representatives meeting on February 19th.

Strategy for an Ageing Society

Beth mae COPA yn ei wneud?

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliodd Cynghrair Pobl Hŷn Cymru eu CCB digidol cyntaf ar Zoom ym mis Ionawr! Er gwaethaf yr heriau o gynnal ein CCB ar Zoom, roedd yn gyfarfod effeithiol a chynhyrchiol. Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl adborth cadarnhaol a dderbyniwyd am y CCB!

Gallwch ddarllen crynodeb byr o’r CCB YMA neu weld y manylion YMA.

Mae llawer o’r rhai a fynychodd wedi canmol ein siaradwr gwadd, Rachael Nicholson o Hourglass Cymru. Rhoddodd Rachael gyflwyniad ar bwnc pwysig camdriniaeth pobl hŷn a’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Hourglass i’w atal.

Papurau Safbwynt

Un rôl bwysig sydd gan COPA fel llais cenedlaethol grwpiau a Fforymau 50+ lleol yw ffurfio a chyhoeddi polisïau’n ymwneud â’r materion allweddol sy’n effeithio ar fywydau pobl hŷn. Caiff y rhain eu defnyddio wrth ymwneud â Llywodraeth Cymru yn ogystal â sefydliadau cenedlaethol eraill. Mae papurau safbwynt y mis hwn yn ymwneud â’r Newid yn yr Hinsawdd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol.

Cymunedau Oed-gyfeillgar (AFCs)

Gallwch ddarllen am hanes y cysyniad hwn yn ein Papur Safbwynt Cymunedau Oed-gyfeillgar. Wedi cyfnod maith, ymddengys fod pethau bellach yn symud yn eu blaenau. Gofynnwyd i’n Cadeirydd ymuno â grŵp Llywio a sefydlwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Ein gobaith yw y daw hwn i fod yn bwynt trafod cyson yng nghyfarfodydd Cynrychiolwyr Fforwm (Aelodau â Phleidlais gynt).

Cymru Oed-Gyfeillgar

Yn ein cyfarfod Cynrychiolwyr Fforwm nesaf ar 19 Chwefror, bydd COPA yn canolbwyntio ar yr Ymgynghoriad hwn gan y Llywodraeth, sy’n ymwneud yn agos â’n hymdrechion i sicrhau ymateb cadarnhaol oddi wrth y Llywodraeth o safbwynt Diwygio Fforymau.

Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio