DECEMBER 2020

What are COPA doing?                                                                                                [Cymraeg]

Notes on Engagement

We have continued to progress our endeavour on the engagement of Forums across Wales. Further to the evaluation report that was introduced here last month,

Revitalisation and Reform of Welsh Forums

we have now sent the report to:

Julie Morgan MS; Deputy Minister for Health and Social Services

Helena Herklots; Older People’s Commissioner for Wales

Welsh Local Government Association and Councils

COPA are hoping to achieve a constructive, interactive dialogue about how Forums across Wales can be reformed and revitalised. We want to be able to help with post-covid rebuilding, Age Friendly Communities, and intergenerational solidarity.

The Welsh Government have now committed to producing the long-awaited Strategy for an Ageing Society in Wales. They have confirmed that they are on track to issue the Strategy consultation before Xmas and will  include questions on the review of engagement of older people in Wales.

North Wales

COPA are striving to extend our partnership working in North Wales. We have been pleased to see Anglesey with a strong presence at the Voting Members meetings and holding meetings during the pandemic period. We have had discussions with the Chair of the Flintshire Forum. Our Conwy and Gwynedd members have attended meetings in recent months. We have now managed to get in touch with Gwynedd and Wrexham Older People’s Champions.

2019/2020 Annual General Meeting

We held our last AGM in October 2019. Holding the next AGM was, obviously, problematic because of the coronavirus pandemic. In the circumstances, it was decided that the only sensible way we could hold an AGM was via a video conference. This was approved by the Board and the Charity Commission. So, we have been busy trying to work out how best to conduct such a meeting. The meeting will be on 21st January.

Sitting in front of a computer screen for prolonged periods is not ideal, even for those that extensively use such media. We now hold more regular but shorter Board meetings as well as monthly meetings by video conference (Zoom) with Voting members. This experience has helped greatly in developing our programme and improving communications.

Beth mae COPA yn ei wneud?

Nodiadau ar Ymgysylltu

Rydym wedi parhau i ddatblygu ein hymdrechion i ymgysylltu â Fforymau ledled Cymru. Yn dilyn yr adroddiad gwerthuso a gyflwynwyd yma fis diwethaf,

Adfywio a Diwygio Fforymau Cymru

rydym bellach wedi anfon yr adroddiad at:

Julie Morgan AS; Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helena Herklots; Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chynghorau

Mae COPA yn gobeithio cynnal deialog adeiladol a rhyngweithiol ynglŷn â sut y gellir diwygio ac adfywio Fforymau ledled Cymru. Rydym yn dymuno gallu helpu gydag ailadeiladu ar ôl covid, Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed, ac undod rhwng cenedlaethau.

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi ymrwymo i gynhyrchu’r Strategaeth hir-ddisgwyliedig ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio yng Nghymru. Maent wedi cadarnhau eu bod yn paratoi i gyhoeddi ymgynghoriad ar y Strategaeth cyn y Nadolig a byddant yn cynnwys cwestiynau ar yr adolygiad o ymgysylltiad pobl hŷn yng Nghymru.

Gogledd Cymru

Mae COPA yn ymdrechu i ymestyn ein gwaith partneriaeth yng Ngogledd Cymru. Rydym wedi bod yn falch o weld presenoldeb cryf gan Ynys Môn yng nghyfarfodydd yr Aelodau Pleidleisio a’u gweld yn cynnal cyfarfodydd yn ystod cyfnod y pandemig. Rydym wedi cael trafodaethau gyda Chadeirydd Fforwm Sir y Fflint. Mae ein haelodau yng Nghonwy a Gwynedd wedi mynychu cyfarfodydd dros y misoedd diwethaf. Rydym bellach wedi llwyddo i gysylltu ag Eiriolwyr dros Bobl Hŷn Gwynedd a Wrecsam.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019/2020

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf ym mis Hydref 2019. Roedd cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf, yn amlwg, yn broblem oherwydd pandemig y coronafeirws. O dan yr amgylchiadau, penderfynwyd mai’r unig ffordd synhwyrol y gallem gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol oedd drwy gynhadledd fideo. Cymeradwywyd hyn gan y Bwrdd a’r Comisiwn Elusennau. Felly, rydym wedi bod yn brysur yn ceisio penderfynu beth yw’r ffordd orau o gynnal cyfarfod o’r fath. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar 21 Ionawr.

Nid yw eistedd o flaen sgrin gyfrifiadurol am gyfnodau hir yn ddelfrydol, hyd yn oed i’r rhai sy’n gwneud defnydd helaeth o gyfryngau o’r fath. Rydym bellach yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd byrrach ac yn fwy rheolaidd, yn ogystal â chyfarfodydd misol