NOVEMBER 2020

What are COPA doing?                                                                                                [Cymraeg]

We are seeking action from the Welsh Government to support the revitalisation of Forums across Wales. The Government have long been promising to complete a review of the Engagement of Older People but this has been subject to multiple delays and now delayed by covid. While the Government review would be wide-ranging, we are asking for a statement on their position on and future of Forums.

We have written to the Deputy Minister asking for clarification. The main context of the letter is produced on this site (and the full letter available for download).

Letter to the Minister

Since being established as a charity, resources have been a critical issue. So, we are particularly pleased to welcome the assistance of Kathy Lye (Engagement Support Coordinator, with Age Cymru).

The need to find ways of engaging/connecting with the Forums has been one of our foremost activities. There have now been a number of successful video conferences with Voting Members. Trustees have been able to start developing interactions with nominated Voting Members.  But we want to go further and give the website a much less formal content. So, we are asking all Forums if they can provide some content for the website. This might be information about your Forum or what it is currently involved with. But it could be far more diverse; perhaps one of your members writes poetry or maybe has an uplifting story to tell. We do not want to be prescriptive; make it a medium you would want to look at regularly for a range of interesting content.

Members Articles

Beth mae COPA yn ei wneud?

Rydym yn ceisio cael gweithrediad gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith o adfywio Fforymau ledled Cymru. Mae’r Llywodraeth wedi bod yn addo cwblhau adolygiad o Ymgysylltu â Phobl Hŷn ers tro byd ond mae hyn wedi cael ei rwystro gan oedi ar sawl achlysur ac mae bellach wedi’i oedi gan Covid. Er y byddai adolygiad y Llywodraeth yn eang ei gwmpas, rydym yn gofyn am ddatganiad am eu safbwynt ar Fforymau a’u dyfodol.

Rydym wedi ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn am eglurhad. Cynhyrchir prif gyd-destun y llythyr ar y wefan hon (a’r llythyr llawn sydd ar gael i’w lawr lwytho).

Llythyr at y Gweinidog

Ers cael ei sefydlu fel elusen, mae adnoddau wedi bod yn fater hollbwysig. Felly, rydym yn arbennig o falch o groesawu cymorth Kathy Lye (Cydlynydd Cymorth Ymgysylltu, gydag Age Cymru).

Mae’r angen i ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu/cysylltu â’r Fforymau wedi bod yn un o’n gweithgareddau pennaf. Cafwyd nifer o gynadleddau fideo llwyddiannus erbyn hyn gydag Aelodau Pleidleisio. Mae Ymddiriedolwyr wedi gallu dechrau datblygu perthynas gydag Aelodau Pleidleisio sydd wedi cael eu henwebu.  Ond rydym ni eisiau mynd gam ymhellach a rhoi cynnwys llawer llai ffurfiol ar y wefan. Felly, rydym yn gofyn i bob Fforwm i ddarparu rhywfaint o gynnwys ar gyfer y wefan. Gallai hyn fod yn wybodaeth am eich Fforwm neu’r hyn y mae’n ei drafod ar hyn o bryd. Ond gallai fod llawer yn fwy amrywiol; efallai bod un o’ch aelodau’n ysgrifennu barddoniaeth neu efallai bod ganddo stori ddiddorol i’w hadrodd. Nid ydym am fod yn rhy gyfarwyddol; gwnewch y wefan yn rhywbeth y byddech eisiau edrych arni’n rheolaidd am ystod o gynnwys diddorol.

Erthyglau’r Aelodau